Skip to content

پژوهشگر برگزیده: تقدیر بنیاد پژوهش در گرانش از مقالات فیزیک پیشگان ایرانی

بنیاد پژوهش در گرانش، دو مقاله از فیزیک پیشگان ایرانی را جزو پژوهش های شایسته تقدیر سال ۲۰۱۴ در این حوزه معرفی کرد.

یکی از این مقالات را شانت باغرام، سعید توسلی و فرهنگ حبیبی در همکاری بین المللی با انستیتو اختر فیزیک پاریس و محققان این مرکز – رویا مهیایی و جو سیلک، کیهان شناس برجسته – باعنوان «کاوش طبیعت گرانش در کیهان ناهمگن» نگاشته اند.

در مقاله باغرام و همکاران، روشی جدید برای آزمون گرانش در مقیاس های کیهانی ارایه شده است.

در این شیوه از نور ابرنواخترهای نوع یک، برای پیمایش مناطق فراچگال و فروچگال استفاده می شود.

مقدار انتقال به سرخ و مقیاس ساختار می تواند آزمونی برای گرانش نسبیت عام باشد. مساحی های آینده با کشف تعداد بیشتری از ابرنواخترهای نوع یک، این آزمون را عملی خواهد کرد.

مقاله دیگر توسط زهرا حقانی، تیبریو هارکو، حمیدرضا سپنجی و شهاب شهیدی تدوین شده است.

بنیاد پژوهش در گرانش هر سال پنج جایزه به مقالات نوشته شده در زمینه ی گرانش اهدا می کند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها