Skip to content

پژوهشگر برگزیده: دو عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران در لیست دانشمندان بین المللی قرار گرفتند.

۲ عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران در لیست یک درصد اول دانشمندان بین المللی قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور جهانبخش رئوف و پروفسور رضا اوجانی، اعضای هیأت علمی دانشکده شیمی دانشگاه مازندران در لیست یک درصد اول دانشمندان بین‌المللی قرار گرفتند.
بر اساس آخرین آمارهای موسسه ISI که اوائل مارچ ۲۰۱۲ اعلام شد، پروفسور جهانبخش رئوف و پروفسور رضا اوجانی در لیست دانشمندان بین‌المللی قرار گرفتند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها