Skip to content

پژوهشگر برگزیده: پژوهشگران برتر در دانشگاه تربیت مدرس

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با اشاره به میزان تولید علم در دانشگاه تربیت مدرس از استادانی در این دانشگاه یاد کرد که در این زمینه پیشتاز هستند.
دکتر جعفر مهراد گفت: علاوه بر ویژگی‌های ممتازی که این دانشگاه در عرصه‌های آموزش تحصیلات تکمیلی دارد، تاسیس مراکز و پژوهشکده‌های تحقیقاتی مختلف است که پایه‌های علمی و آموزشی دانشجویان را تقویت و نیازهای مختلف جامعه را برطرف می‌سازد.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ادامه داد: این دانشگاه در تولید علم و انتشار مقاله در مجلات معتبر بین‌المللی و داخلی موفق است و هر سال تعداد قابل توجهی از مقالات خود را در نشریات علمی که در نظام‌های  Scopus، ISI و ISC نمایه سازی می‌شود، منتشر می‌کند.
به گفته دکتر مهراد، نظر به اینکه استخراج داده‌ها و گزارش عملکرد دانشگاهها و موسسات پژوهشی در نظام ISC از سال ۱۳۸۰ امکان پذیر است، نگاشت علم این دانشگاه در قالب جداول و در بازه زمانی ۱۳۸۰تا ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که میزان تولیدات علمی دانشگاه تربیت مدرس چاپ شده در نشریات علمی پژوهشی یا علمی ترویجی در این دوره زمانی همواره رو به رشد بوده، و تنها در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ تفاوت بسیار اندکی نسبت به سال ما قبل خود دارد.
وی ادامه داد: دانشگاه تربیت مدرس در این سالها روی هم ۸۳۱۸ مقاله علمی پژوهشی و علمی ترویجی منتشر کرده است، میزان تولیدات این دانشگاه ثبت شده در ISC درسال ۱۳۸۰ تعداد ۴۸۰ مقاله (۷۷/۵ درصد از کل مقالات)، در سال ۱۳۸۵ تعداد ۸۴۶ مقاله (۱۷/۱۰ درصد از کل مقالات) و در سال ۱۳۸۹ تعداد ۱۰۶۲ مقاله (۷۷/۱۲ درصد از کل مقالات) است.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در ادامه اظهار داشت: شاید کاهش میزان مقالات استادان و پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۸ که ۱۱۷۰ مقاله بود، ناشی از تاخیر در نشر مجلات یا عدم ارسال نشریات از سوی سردبیران به پایگاه استنادی علوم جهان اسلام باشد. کما اینکه در سال ۱۳۹۰ فقط ۲۷۸ مقاله به نام این دانشگاه در ISC نمایه شده است، در حالی که می‌دانیم توان علمی این دانشگاه همواره رو به رشد بوده و تنها عامل کاهش تعداد مقالات تاخیری است که در انتشار نشریات علمی پژوهشی و علمی ترویجی روی می‌دهد.
دکتر مهراد خاطرنشان کرد: وقتی تسلیم نشریات مربوط به سال ۱۳۹۰ به ISC به پایان برسد و پردازش اطلاعات و استخراج داده‌های مربوط به این دانشگاه صورت پذیرد، مشاهده خواهیم کرد تعداد مقالات سال ۱۳۹۰ مربوط به دانشگاه تربیت مدرس بسیار بیشتر از رقم فعلی است.

تعداد مقالات دانشگاه تربیت مدرس در ۱۰ سال گذشته

سال انتشار

 

تعداد مقاله

 

درصد از کل مقالات

 

۱۳۸۰

 

۴۸۰

 

۵.۷۷

 

۱۳۸۱

 

۵۲۰

 

۶.۲۵

 

۱۳۸۲

 

۵۲۲

 

۶.۲۸

 

۱۳۸۳

 

۵۷۲

 

۶.۸۸

 

۱۳۸۴

 

۷۹۲

 

۹.۵۲

 

۱۳۸۵

 

۸۴۶

 

۱۰.۱۷

 

۱۳۸۶

 

۱۰۵۰

 

۱۲.۶۲

 

۱۳۸۷

 

۱۰.۲۶

 

۱۲.۳۳

 

۱۳۸۸

 

۱۱۷۰

 

۱۴.۰۷

 

۱۳۸۹

 

۱۰۶۲

 

۱۲.۷۷

 

۱۳۹۰

 

۲۷۸

 

۳.۳۴

 

تعداد کل مقالات

 

۸۳

دکتر مهراد افزود: تحلیل این ارقام برحسب حوزه‌های موضوعی در نظام ISC نشان می‌دهد که تولیدات علمی دانشگاه تربیت مدرس در علوم انسانی، علوم پزشکی و علوم کشاورزی تقریبا همسان بوده و به ترتیب ۴۸/۲۶، ۳۰/۲۵ و ۴۹/۲۴ درصد از کل مقالات (۸۳۱۸ مقاله در دوره زمانی مورد مطالعه) را به خود اختصاص داده است. رشته‌های فنی و مهندسی، علوم پایه، هنر و معماری و علوم دامپزشکی به ترتیب با تولید ۴۵/۱۵ درصد، ۰۶/۶ درصد، ۴۴/۱ درصد و ۷۸/۰ درصد از کل مقالات در مرتبه‌های بعدی قرار دارند. به گفته دکتر مهراد این وضعیت یعنی انتشار مقاله به زبان فارسی در علوم انسانی و علوم کشاورزی در مورد سایر دانشگاه‌ها نیز صادق است و پژوهشگران این دو حوزه بیشترین مقالات خود را به زبان فارسی منتشر می‌کنند.
وی در ادامه گفت: الگوی نویسندگی در مقالات ثبت شده در ISC برای دانشگاه تربیت مدرس، نشان می‌دهد که ۸۶/۳۰ درصد از کل مقالات توسط سه نویسنده به رشته تحریر درآمده است. مقالات استادان و پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس که با همکاری دو نویسنده در مجلات علمی پژوهشی یا علمی ترویجی منتشر شده است ۳۰/۲۷ درصد از کل مقالات است. سپس، انتشارات مقالات با همکاری ۴ نفر (۸۵/۲۰ درصد از کل مقالات) نسبت به سایر الگوها برجسته‌تر است.

به گفته وی، افزایش همکاری به تعداد ۵ و ۶ و بیشتر از شش نفر مشخص می‌سازد که این الگو، الگوی معمول و متداولی در دانشگاه تربیت مدرس نبوده و در دوره زمانی مورد نظر سهم هر یک از این الگوها به ترتیب ۰۱/۸ و ۳۷/۵ درصد از کل مقالات و این وضعیت در مورد مقالاتی نیز که تنها توسط یک نفر تهیه می‌شود صادق است. سهم این الگو ۶۱/۷ درصد از کل مقالات منتشره توسط دانشگاه تربیت مدرس است.

تعداد مقالات در رشته های مختلف

موضوع

 

درصد از کل مقالات

 

علوم انسانی

 

۲۶.۴۸

 

علوم دامپزشکی

 

۰.۷۸

 

علوم کشاورزی

 

۲۴.۴۹

 

علوم پایه

 

۶.۰۶

 

علوم پزشکی

 

۲۵.۳۰

 

فنی و مهندسی

 

۱۵.۴۵

 

هنر و معماری

 

۱.۴۴

به گفته سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، ۱۰ موسسه‌ای که بیشترین همکاری را با اعضای هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس در انتشار مقالات علمی ثبت شده در ISC داشته‌اند در جدول ۴ قابل مشاهده است. دانشگاه تهران، دانشگاه سابق علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درصد همکاری را با دانشگاه تربیت مدرس داشته‌اند.

اسامی دانشگاههای همکار با دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه

 

درصد همکاری از کل همکاریها

 

تهران

 

۳.۹۵

 

علوم پزشکی ایران

 

۴.۳۰

 

علوم پزشکی شهید بهشتی

 

۱.۰۸

 

شاهد

 

۰.۷۸

 

علوم پزشکی بقیه الله(عج)

 

۰.۷۳

 

شهید بهشتی

 

۰.۷۲

 

تبریز

 

۰.۴۹

 

علوم و تحقیقات تهران

 

۰.۴۸

 

انستیتو پاستور ایران

 

۰.۴۶

 

صنعتی امیرکبیر

 

۰.۴۳

دکتر مهراد ادامه داد: از کل تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۰ استاد بیشترین تولیدات علمی منتشره در نشریات علمی پژوهشی یا علمی ترویجی را به خود اختصاص داده‌اند و طبق داده‌های ISC ، این افراد ۱۰ نویسنده پرتالیف این دانشگاه به شمار می‌آیند.

اسامی مهمترین استادان تولید کننده علم دانشگاه تربیت مدرس
نام استاد

 

درصد از کل مقالات دانشگاه

 

انوشیروان کاظم نژاد

 

۰.۷۷

 

سقراط فقیه زاده

 

۰.۵۶

 

فضل الله احمدی

 

۰.۳۵

 

محمد جعفر ملکوتی

 

۰.۳۲

 

مسعود طبری

 

۰.۳۱

 

امیر قلاوند

 

۰.۳۱

 

محسن حسینی

 

۰.۳۱

 

عادل آذر

 

۰.۲۹

 

کریم کمالی

 

۰.۲۹

 

یعقوب فتحی پور

 

۰.۲۷

وی اسامی ۱۰ نویسنده برتر دانشگاه تربیت مدرس را براساس تعداد استنادهای دریافتی نیز اعلام کرد و گفت: مقایسه این دو جدول مشخص می‌سازد که از بین ۱۰ نویسنده پرتالیف تنها نام ۴ دانشمند پراستناد یعنی انوشیروان کاظم نژاد، سقراط فقیه‌زاده، عادل آذر و مسعود طبری در جدول قابل مشاهده است.

اسامی استادان پر استناد

نام استاد

 

درصد از کل استنادهای دانشگاه

 

صادق خلیلیان

 

۱.۰۲

 

انوشیروان کاظم نژاد

 

۰.۸۴

 

سقراط فقیه زاده

 

۰.۸۰

 

امیرحسین چیذری

 

۰.۶۹

 

عادل آذر

 

۰.۶۹

 

احمدعلی نوربالا

 

۰.۶۵

 

محمدرضا حافظ نیا

 

۰.۶۳

 

غلامحسین لیاقت

 

۰.۶۱

 

احمد علی پور

 

۰.۵۸

 

مسعود طبری

 

۰.۵۸

به گفته دکتر مهراد، ‌استناد نماد کیفیت در تحقیقات علمی است.

وی افزود: اثر یا آثار به کیفیت، هرچند هم از نظر تعداد اندک باشند، همواره به خاطر جلب توجه مخاطبان و جامعه علمی استنادهای بیشتری را دریافت می‌کنند. دانشمندان پراستناد (باحذف خوداستنادی) اسطوره‌ها علم و فناوری‌اند. تاثیر علمی این دانشمندان در عرصه فعالیت‌های تخصصی تحقیقاتی عاملی تعیین کننده است. این دانشمندان در حوزه موضوعی خود تاثیر گذارند و جامعه تحت تاثیر و نفوذ انتشارات علمی این دانشمندان قرار دارد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها