Skip to content

پژوهشگر برگزیده: کسب عنوان مقاله برتر سمینار داروسازی بریتانیا توسط پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مقاله استادیار گروه فارموسیوتیکس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز توانست در کنفرانس بین المللی داروسازی بریتانیا عنوان یکی از سه مقاله برتر را به خود اختصاص دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، مقاله دکتر یوسف جوادزاده در مورد تغییر شرایط کریستالیزاسیون مجدد کاربامازپین برای اصلاح خواص فیزیکومکانیکی دارو بود و در این مقاله سعی شد با تغییر شرایط کریستالیزاسیون مجدد دارو، این خصوصیات را بهبود بخشید.
“کاربامازپین” از جمله داروهای پرمصرفی است که به وفور برای درمان تشنج،‌ تسکین دردهای عصبی و . . . مصرف می شود.
خواص فیزیکومکانیکی داروها از جمله مورفولوژی، اندازه، ریزش،‌ پرس پذیری و انحلال، تأثیر به سزایی در پروسه ساخت و تولید و همچنین ایجاد اثرات فارماکولوژیکی و بالینی دارد و اصلاح این خواص برای بهینه کردن فرایندهای ساخت و بهبود فراهمی زیستی دارو از اهداف مهم داروسازی است.
دکتر یوسف زاده همچنین در این مدت کتابی را در مورد مبحث روکش دادن اشکال دارویی به چاپ رسانده که به تایید شورای تألیف و ترجمه دانشگاه علوم پزشکی تبریز رسیده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها