Skip to content

پژوهش در آموزش: وزارت بهداشت آیین نامه دانش پژوهی در آموزش علوم پزشکی را ابلاغ کرد.

معاونت آموزشی وزارت بهداشت آیین نامه ارزیابی فعالیتهای نوآورانه یا دانش پژوهی در آموزش علوم پزشکی را تدوین و به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از تدوین این آیین نامه تعیین چگونگی مستند ساختن، ارزیابی جامع، دقیق و منصفانه و امتیاز دهی آن دسته از فعالیتهای نوآورانه و دانش پژوهی در زمینه آموزش علوم پزشکی است که در دانشگاههای علوم پزشکی کشور انجام شده است.

نتایج ارزیابی ها و امتیازات حاصل از این فعالیتها می توانند به فراخور و بر اساس آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه در مراحل و مقاطع مختلف از جمله برای ارزیابی فعالیتهای دانش پژوهی آموزشی ماده یک آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی  مورد استفاده قرار گیرند.

فعالیتهای آموزشی شامل کلیه فعالیتهای حوزه آموزش از جمله تدریس، برنامه ریزی آموزشی، راهنمایی و مشاوره، مدیریت و رهبری آموزشی و ارزیابی فراگیران است.

مقصود از نوآوری و دانش پژوهی انجام فعالیتی بدیع در جهت حل مسئله، گسترش مرزهای دانش و ورود به عرصه های جدید است و به آن دسته از فعالیتهایی اطلاق می شود که دارای اهداف مشخص، آماده سازی کافی، استفاده از روش مندی مناسب، ارائه نتایج مهم و قابل توجه، ارائه و معرفی مناسب برنامه و برخورد نقادانه با آن باشد. حوزه کاربرد و میزان بدیع بودن این فعالیتها ممکن است در سطح دانشگاهی، کشوری یا ملی و بین المللی باشد.

ارزیابی فعالیتهای دانش پژوهی بر اساس اصول علمی ارزشیابی از جمله دارا بودن اهداف مشخص و از پیش تعیین شده، بررسی پیشینه و آماده سازی زمینه برای اجرای فعالیت، استفاده از روشهای مناسب (متدولوژی معتبر)، ارائه نتایج مهم و قابل توجه، ارائه و معرفی موثر برنامه و یا فعالیت صورت گرفته و برخورد نقادانه با نحوه انجام فعالیت و نتایج حاصل از آن صورت می گیرد.

تشکیل کمیته ارزیابی فعالیتهای نوآورانه آموزش علوم پزشکی در دانشگاهها
مرجع تایید کننده فعالیت و تعیین امتیاز در هر یک از دانشگاهها ،”کمیته دانشگاهی ارزیابی فعالیتهای نوآورانه آموزش علوم پزشکی” است. به منظور ارزیابی دقیق و کارشناسانه فعالیتهای ارائه شده لازم است مستندات ارائه شده حداقل توسط دو داور مورد بررسی قرار گیرد. روند ارزیابی فعالیتهای نوآورانه در سطح فراتر از دانشگاه بر عهده مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

ارائه راهکار برای توسعه کمی و کیفی فعالیت های نوآورانه آموزش پزشکی
کمیته های دانشگاهی و کشوری موظف هستند به منظور توسعه کمی و کیفی فعالیتهای نوآورانه و فراهم کردن زمینه و بستر مناسب برای انجام این گونه فعالیتها، راهکارهایی را جهت حمایت و رفع موانع موجود در سطوح مختلف مصوب و اجرای آنها را از طریق مسئولین مربوطه پیگیری کنند. همچنین کمیته کشوری موظف است گزارش فعالیتهای نوآورانه کمیته های دانشگاهی را بررسی و بازخورد لازم ارائه کنند.

این آیین نامه پس از تصویب در شورای معین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاهها ابلاغ شده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها