Skip to content

پژوهش و سیاستگزاری: آیین نامه تأسیس مراکز رشد واحدهای فناوری در علوم پزشکی تدوین شد

آیین نامه تأسیس و راه اندازی مراکز رشد واحدهای فناوری وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزار مهر، معاونت تحقیقات و فناوری این آیین نامه را به دانشگاههای علوم پزشکی کشور ابلاغ کرد.

ویژگی مراکز رشد در این آیین نامه ارتباط علمی با دانشگاه و مراکز تحقیقاتی، استقرار در پارک علمی و فناوری و یا وجود امکان دسترسی به سایر مراز علمی و فناوری، دارا بودن فضاهای انعطاف پذیر قابل واگذاری به صورت اجاره و داشتن حوزه ستادی و مدیریتی عنوان شده است.

بر اساس آیین نامه تدوین شده از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، وجود فضای فیزیکی اولیه، تاسیسات پایه، سرمایه اولیه، ویژگی های منطقه و ستاد مدیریتی از جمله معیارهای تاسیس مراکز رشد اعلام شده است.

اعطای مجوز تاسیس مرکز رشد در دو مرحله انجام می گیرد و در نهایت با تایید کمیته تخصصی فناوری معاونت تحقیقات و تصویب شورای گسترش وزارت بهداشت با تاسیس مراکز رشد موافقت به عمل می آید.

در بخشی از این آیین نامه تاکید شده است که کلیه مراکز رشد پس از دریافت موافقت قطعی نیز توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مورد ارزیابی دوره ای قرار می گیرند. نتایج این ارزیابیها در صورت مثبت نبودن عملکرد مرکز رشد می تواند منجر به ارسال پیشنهاد لغو موافقت قطعی به شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها