Skip to content

پژوهش و سیاستگزاری: نهایی شدن سیاستهای کلی نظام در علم و فناوری و شاخص گذاری علم و فناوری

عضو کمیسیون علمی مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهایی شدن سیاستهای کلی نظام در حوزه علم و فناوری در این کمیسیون خبر داد و گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام شاخص گذاری علم و فناوری را با تاکید بر بومی سازی شاخصها دنبال کرد.

دکتر حسین مظفر با بیان این مطلب در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: سیاستهای کلی نظام در حوزه علم و فناوری در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است. همچنین تدوین سیاستهای نظام در مورد پژوهش و تحقیق در کمیسیون علمی مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه تدوین سیاستهای کلی نظام در حوزه های علم و فناوری و پژوهش بر اساس سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام انجام شده است، گفت: به نظر می رسد در صورتی که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه علم و فناوری و پژوهش عملیاتی شود اهدافی که در چشم انداز مد نظر است محقق خواهد شد و ایران به رتبه علمی مورد نظر در چشم انداز دست پیدا می کند.

دکتر مظفر افزود: سیاستهای کلی نظام در حوزه علم و فناوری و پژوهش و تحقیق که در کمیسیون مربوطه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی به تصویب رسیده است به این ترتیب که از یک طرف اهداف چشم انداز در کمیسیون مطرح می شود و از طرفی نیز ظرفیت دستگاه مربوطه مورد بحث قرار می گیرد و مدیر دستگاه مربوطه مانند وزارت علوم امکاناتی که می تواند برای وصول به سند چشم انداز فراهم کند را مطرح می کند.

عضو کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: اهداف چشم انداز و واقعیتهایی که در دستگاهها وجود دارند در کنار یکدیگر برای تصمیم گیری کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت مبنا شده و طراحی ها با توافق مسئولان اجرایی و مسئولان سیاستگذار در بخش توسعه علم، فناوری و پژوهش صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه شاخصهای علم و فناوری و شاخصهای مربوط به پژوهش توسط کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام با نگاه همزمان به سند چشم انداز و واقعیتها تعیین شده اند، افزود: این شاخصها شامل تعداد مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و مجلات بین المللی، نسبت استاد به دانشجو، هرم اعضای هیئت علمی و … هستند.

حسین مظفر یادآور شد: یک سری از شاخصها بین المللی است و مجمع تشخیص مصلحت نظام این شاخصهای بین المللی و استانداردهای جهانی را از دستگاههای آموزشی و فرهنگی بین المللی اخذ و بومی سازی کرده و برخی شاخصهای داخل کشور را نیز با توجه به شرایط کشور به آن افزوده است.

عضو کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه علم و فناوری مورد تاکید قرار داده است بحث شاخص گذاری علم و فناوری است زیرا این شاخصها می تواند هم تابلوی راهنمایی برای مسئولان اجرایی باشد و هم امکان ارزیابی را در مورد فعالیتهای انجام شده در حوزه علم و فناوری برای مسئولان سیاستگذار فراهم می کند.

توسعه مشارکت مردم در آموزش عالی طی برنامه پنجم توسعه
دکتر مظفر با یادآوری اینکه هر گونه تصمیم گیری در مورد آموزش و پرورش و آموزش عالی و کلیه بخشهای فرهنگی و اقتصادی باید بر مبنای برنامه توسعه پنجم انجام شود، به مهر گفت: برنامه پنجم توسعه نیز بر اساس سیاستهای کلی برنامه پنجم طراحی می شود. در حال حاضر مراحل پایانی برای ارائه سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه به مقام معظم رهبری طی می شود و این سیاستها توسط ایشان ابلاغ می شود.

وی یادآور شد: آموزش و پرورش در کشور بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی رایگان است و درباره آموزش عالی کشور نیز عنوان شده که باید در حد توان و امکانات توسط دولت انجام شود اما به لحاظ اینکه تقاضای آموزش عالی نسبت به امکانات و مقدورات دولت تناسب ندارد و تقاضا بیشتر از امکانات و بودجه است، طبیعی است که در برنامه پنجم توسعه اجازه داده می شود تا یک بخشی مازاد بر امکانات و ظرفیتهای نظام با مشارکت بخش خصوصی بر اساس واگذاری انجام شود.

عضو کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: طبیعی است آن میزانی از آموزش عالی که در توان دولت است به صورت وظیفه عمل می شود و آن بخشی که توان آن وجود ندارد به لحاظ پاسخ به درخواستهای جامعه برای آموزش عالی با مشارکت مردم صورت خواهد گرفت. طبعا یک ظرفیت جدیدی هم برای کسانی که امکانات داشته باشند و بخواهند از این امکانات استفاده کنند، باز خواهد شد.

دکتر حسین مظفر افزود: به طور کلی به غیر از دانشگاههای نوبت اول دولتی بقیه بخشهای آموزش عالی به صورت مشارکتی انجام می شود و با پرداخت بخشی از هزینه های آموزش عالی توسط مردم استمرار پیدا می کند که این روال در زمینه خصوصی سازی نیست بلکه توسعه مشارکت مردم در آموزش عالی مازاد بر ظرفیت نظام است. نظام در حد خود وظیفه اش را انجام می دهد و مازاد بر آن به لحاظ پاسخ به تقاضای مردم با مشارکت مردم انجام می شود

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها