Skip to content

پژوهش و قانون: اصلاح اساسنامه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از بررسی مواد اساسنامه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و ارائه اصلاحات این اساسنامه به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: وقتی این اصلاحات اعمال شد آنگاه می توان به سئوالاتی که درباره شورای عتف وجود دارد پاسخ داد.

دکتر کامران دانشجو در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان این خبر گفت: “کل مفاد اساسنامه شورای عتف (شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ) در مجموعه این شورای عالی در حال بررسی است و قرار است یک سری اصلاحات درباره این شورای عالی اعمال شود.”

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با یادآوری برگزاری یک جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در دولت دهم افزود: اگر اصلاحاتی در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری صورت گیرد باید به مجلس ارائه شود زیرا این شورای عالی را مجلس تصویب کرده و باید طبق مصوبات مجلس عمل کند.

دکتر دانشجو در پاسخ به اینکه با توجه به تغییر منصور کبگانیان در معاونت پژوهشی وزارت علوم که هم اکنون دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نیز است آیا امکان ادامه فعالیت کبگانیان در جایگاه دبیری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری وجود داردگفت: “یک سری اصلاحات قرار است درباره شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اعمال شود. وقتی این اصلاحات اعمال شد آنگاه می توان به سئوالاتی که درباره شورای عتف وجود دارد پاسخ داد.”

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها