Skip to content

پژوهش و قانون: دانشگاهها موظف به اختصاص حداقل ۲۵ درصد اعتبارات پژوهشی خود به اعضای هیئت علمی شدند.

دانشگاه موظف هستند بر اساس آیین نامه نامه اعتبار پژوهشی اعضای هیأت علمی، حداقل ۲۵ درصد اعتبارات پژوهشی خود را، ضمن درج و تصویب در بودجه تفضیلی، به اعتبار پژوهشی اعضای هیأت علمی اختصاص دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این آیین نامه با هدف ترغیب اعضای هیئت علمی دانشگاه به انجام هر چه بهتر فعالیت های پژوهشی و فراهم آوردن شرایط مناسب برای تحقق اهداف و برنامه های دانشگاه، ارزش گذاری علمی و ایجاد رقابت های سالم به منظور پشتیبانی و تشویق مناسب اعضای هیئت علمی دانشگاه در فعالیت های پژوهشی، افزایش میزان بهره ‌وری اعضای هیئت علمی و استفاده بهینه از منابع مالی پژوهشی در جهت ارتقاء فعالیتهای پژوهشی دانشگاه، تسهیل فعالیت های جاری پژوهشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحت مشاوره، کمک به پژوهش محور شدن دانشگاه و تسهیل همکاری اعضای هیئت علمی با مراکز و سازمان های خارج از دانشگاه تدوین و به تصویب رسیده است.

نحوه اجرای آئین نامه
بر اساس این آیین نامه، دانشگاه موظف است حداقل ۲۵ درصد اعتبارات پژوهشی خود را، ضمن درج و تصویب در بودجه تفضیلی، به اعتبار پژوهشی اعضای هیأت علمی خود اختصاص دهد.

روش تعیین امتیازات اعضاء هیئت علمی با توجه به شاخص های مندرج در ماده ۲ آئین نامه ارتقاء و با اعمال ضرایب مصوب شورای پژوهشی دانشگاه برای وزن دهی به این شاخص ها و طبق دستورالعمل اجرایی استفاده از اعتبار پژوهشی مصوب در دانشگاه، تعیین می شود.

موارد استفاده اعضای هیئت علمی از اعتبار پژوهشی
هر عضو هیأت علمی می تواند اعتبار پژوهشی خود را برای انجام طرح های پژوهشی، خرید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی تحقیقاتی، پرداخت هزینه های خدمات آزمایشگاهی و میدانی و خرید مواد مصرفی جهت انجام فعالیت های پژوهشی، پرداخت حق عضویت در مجامع علمی، هزینه ثبت اختراع و هزینه شرکت در همایش ها، کارگاه های آموزشی و نمایشگاه های تخصصی داخلی و خارجی و سایر سفرهای علمی کوتاه مدت، پرداخت هزینه خرید کتب، نشریات، نرم افزارها، هزینه عضویت در پایگاه های اطلاعاتی و هزینه چاپ مقالات در مجموعه مقالات و نشریات علمی معتبر و پرداخت حق التحقیق به دانشجویانی که از همان دانشگاه با عضو هیأت علمی همکاری پژوهشی داشته اند هزینه کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها