Skip to content

پژوهش و قانون: مقدار ضریب تأثیر (IF) مجله در امتیازدهی مقالات برای ارتقا در نظر گرفته خواهد شد.

مقاله علمی پژوهشی کامل چاپ شده در نشریه علمی معتبر ۲ تا ۷ امتیاز را برای ارتقاء اعضای هیئت علمی در بر دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس پیش نویس آئین نامه ارتقاء که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در دست بررسی است، کیفیت نشریه علمی معتبر خارجی ( بر اساس ضریب تأثیر نشریه نسبت به ضریب تأثیر متوسط نشریه ها در آن گرایش علمی ) و کیفیت نشریه علمی معتبر داخلی با تشخیص هیات ممیزه در امتیاز دهی مقالات در نظرگرفته می شود.
بدین ترتیب به مقالاتی که در گزارشهای نمایه های معتبر بین المللی یا نمایه ISC در سالهای گذشته پر استناد و یا بسیار پر استناد بوده اند ۷ امتیاز تعلق می گیرد.
امتیاز کسب شده از مقاله چاپ شده در مجله علمی  پژوهشی داخلی که دارای هر دو نمایه ISC و معتبر بین المللی باشد با رعایت سقف ۷ امتیاز ۵/۱ برابر می شود.
امتیاز کسب شده از مقاله چاپ شده ای که منجر به حل یکی از مشکلات اساسی جامعه شده باشد نیز تا ۵/۱ برابر افزایش می یابد.
امتیاز مقاله ای که از طرح پژوهشی محرمانه استخراج شده است و به لحاظ محرمانه بودن نباید چاپ و منتشر شود، توسط کمیته ویژه ای که در” وزارت” تشکیل می شود، تعیین می شود.
در برخی از رشته ها، بنا به تشخیص هیئت ممیزه ، حداقل ذکر شده در پیش نویس ممکن است کاهش یابد.
مقاله علمی مروری چاپ شده در نشریه علمی معتبر که نویسنده در زمینه موضوع مقاله صاحب نظر بوده و دارای مقالات متعدد باشد، تا ۵ امتیاز، مقاله علمی چاپ شده در مجله علمی ترویجی و نقد چاپ شده در نشریه علمی معتبر تا ۳ امتیاز، مقاله علمی کامل چاپ شده در مجموعه مقالات همایش علمی معتبر یا به صورت الکترونیکی همراه با خلاصه مقاله های چاپ شده و یا سایر مستندات علمی چاپ شده در مجله های با نمایه معتبر که در این آئین نامه مطرح نشده اند نیز تا ۲ امتیاز برای ارتقاء عضو هیئت علمی در بر خواهند داشت.
همچنین خلاصه مقاله علمی چاپ شده در مجموعه مقالات همایش علمی معتبر تا ۲۵ صدم، مقاله علمی صددرصد مستخرج از رساله یا پایان نامه متقاضی ارتقا، چاپ شده درمجموعه مقالات همایشهای معتبر یا نشریه علمی معتبر، بدون در نظر گرفتن ترتیب اسامی و سهم همکاران به ترتیب تا ۳ امتیاز را برای عضو هیئت علمی به همراه دارد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها