Skip to content

پژوهش و قانون: وزیر علوم آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی را ابلاغ کرد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ابلاغ شد.
زارش خبرگزاری مهر، در این آیین نامه تاریخ اقدام یک بهمن ماه ۱۳۸۷ و به مدت دو سال آزمایشی عنوان شده است.
آیین نامه حاضر با هدف تداوم تحول دانشگاهها به سمت دانشگاه تمدن ساز و دانشگاه بستر ساز و پشتیبان تمدن نوین ایرانی – اسلامی تدوین شده است و به همین منظور مولفه های متنوعی در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی، فناوری، علمی، فرهنگی، تربیتی و اجرایی در آن مورد توجه قرار گرفته و علاوه بر توجه به کیفیت علمی مقالات به مواردی نظیر رفتار علمی و اجتماعی، تصنیف کتاب، اجرای طرحهای پژوهشی رافع نیازهای اساسی جامعه و فعالیتهای فرهنگی تربیتی اهمیت خاص داده شده است.
کیفیت و کمیت تدریس جزء شاخصهای فعالیتهای آموزشی در آئین نامه ارتقا به شمار می آید. بر اساس این ماده آئین نامه، ارزیابی کیفیت تدریس عضو هیئت علمی توسط دانشجویان، دانش آموختگان ممتاز و همکاران گروه انجام می شود و امتیازاتی را به عضو هیئت علمی اختصاص می دهد.
برخی فعالیتهای پژوهشی و فناوری که در آئین نامه مورد توجه قرار گرفته است شامل مقاله علمی – پژوهشی کامل چاپ شده در نشریه معتبر علمی، مقاله علمی – مروری چاپ شده در نشریات علمی معتبر، مقاله علمی چاپ شده در نشریه علمی – ترویجی چاپ شده و نقد چاپ شده در نشریه علمی معتبر، مقاله علمی کامل چاپ شده درمجموعه مقالات همایش علمی معتبر، خلاصه مقالات علمی چاپ شده در مجموعه مقالات همایش علمی معتبر و اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج از کشور دارای تأییدیه علمی و رسمی از وزارت و یا مراجع مورد تأیید می شود.
طراحی و ارائه روشی نوین در زمینه دانشجو پروری و شاگردپروری، همکاری موثر در اجرای امور فرهنگی از بخش ” امور فرهنگی، علمی و فناوری ” از سیاستهای کلی برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، و … ایران، ارائه مشاوره موثر به تشکلها و فعالیتهای قانونمند دانشجویی، فعالیت به عنوان استاد مشاور فرهنگی نیز برخی فعالیتهای فرهنگی تربیتی است که در آئین نامه ارتقاء امتیازاتی را به اعضای هیئت علمی اختصاص می دهد.
علاوه بر فعالیتهای ذکر شده خدمات علمی و اجرایی نیز در ارتقاء اعضای هیئت علمی موثر خواهد بود.
به گزارش مهر، جزییات آئین نامه مربوط در سایت وزارت علوم به نشانی www.msrt.ir منتشر شده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها