header image
Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 6 فرزان - خرداد 1386 arrow  آموزش پژوهش : اشتباهات رايج در تعبير و تفسير p-value
آموزش پژوهش : اشتباهات رايج در تعبير و تفسير p-value
در بسیاری از مواقع دیده می شود در برداشت و تفسیر p-value  اشتباهاتی صورت می گیرد. لذا جهت اجتناب از این اشتباهات توجه پژوهشگران ارجمند را به موارد ذیل جلب می نماییم:
 
1-    مقدار p_ value، احتمال درست بودن فرضيه H0  نمي باشد، بلكه مقدار p_ value، احتمال شانسي بودن اختلاف مشاهده شده را نشان مي‌دهد.
2-    به كمك مقدار p_ value مي‌توان به اعتبار شواهد مبني بر وجود تفاوت پي برد نه به مقدار تفاوت.
عدم رد فرضيه صفر به معناي پذيرش آن نيست؛ ممكن است آزمون آنقدر توان نداشته باشد كه نادرستي فرضيه صفر را آشكار نمايد.

شما می توانید پرسشهای خوذ را از طریق E mail با ما مطرح نمایید.

صفحات اجتماعی