header image
Home arrow نوآوري و مالكيت معنوي
نوآوري و مالكيت معنوي
خدمات موسسه فرزان به مخترعان و مبتكران
مفاهيم اصلي در نوآوري و مالكيت معنوي
قراردادهاي مهم بين المللي مربوط به مالکيت فکري
لينك‌هاي مفيد
حقوق تملک دارایی های فکری (Ownership Rights)
تعاريف مربوط به موضوع مالكيت فكري
معاهده همكاري ثبت اختراع PCT
موافقتنامه تريپس (TRIPS)
ثبت اختراع
خدمات موسسه فرزان به مخترعان و مبتكران

ثبت اختراع(Patent)
توسعه فناوری (Technology Development)
بسته بندی فناوری (Technology Packaging)
تجاری سازی (Commercialization)
توسعه دارو؛ تجهیزات، تکنیک نو (Pharmaceutical/instrument/technique Development)
تامین اعتبار تحقیقاتی(Fundraising)
همکاری‌های تحقیقاتی(National and International Cooperation and Networking )

گروه هدف: مخترعان، مبتکران، نوآوران و صاحبان ایده و فناوری
Idea to Product

مفاهيم اصلي در نوآوري و مالكيت معنوي

مالكيت فكري (Intellectual Property=IP) در معناي عام خود عبارت است از حقوق قانوني منتج از فعاليت ذهني و فكري در زمينه هاي صنعتي، علمي، ادبي و هنري. حقـــوق مالکیت فکری به دو بخش مالکــــیت صنعتی و حق انحصاري اثر تقسیم می شود.

مالکیت صنعتی (Industrial Property) خــود در برگیرنده حقــوق قانونی مربوط به دارایی های فکــری نظیر موارد ذیل است:

• اختراع ثبت شــده (Patent)
• اختــــراعات کوچک(Utility Models)
• طرحهای صنعتی (Industrial Designs)
• نشانه های جغرافیایی(Geographical Indications)
• علائم تجاری-خدمات (Trade & Service Marks)
• رازهای تجاری (Trade Secrets)

حق انحصاري اثر (Copyright) به حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری مربوط است.

كشورها به دو دليل اصلي قوانيني را جهت حمايت از مالكيت فكري وضع مي كنند. اول بيان قانوني حقوق معنوي و اقتصادي افراد خلاق در ارتباط با آنچه كه خلق مي كنند و حقوق عموم براي دسترسي به دستاورد اين افراد. دوم توسعه و ترويج خلاقيت ها و گسترش و كاربردي كردن نتايج آنها و نيز تشويق تجارت منصفانه كه در رشد اقتصادي و اجتماعي مؤثر خواهد بود.
حمايت قوى و مؤثر از حقوق مالکيت فکري سنگ بنايى است براي ايجاد سرمايه گذارى سالم در تحقيقات، علم و فنآوري که يک رشته مزاياى بلند مدت اقتصادى به دنبال دارد. برخى از پي آمدهاي اين حمايتها به قرار ذيل است:

• پديد آمدن انگيزه براى نوآورى و در نتيجه ايجاد محيطى که در آن به نوآورى پاداش داده مى شود.
• تشويق کشف روش هايى براى توليد و توزيع فرآورده هاى موجود با هزينه کمتر.
• دعوت به عرضه محصولات؛ دانش فنى و خدمات جديد، کم خطر و مؤثر.
• ايجاد انگيزه براى بازارهاى داخلى از طريق پذيرش و بهبود محصولات و فن آورى هاى موجود. تشويق انتقال دانش فنى.
• کارآفرينى چه درصنايع پايه و چه در صنايع پشتيبان در تمامى سطوح اقتصاد.
• ايجاد نيروى کار باکيفيت بالا تر و با فن آشناتر از طريق آموزش ضمن کار، در ارتباط با انتقال دانش فنى.
• افزايش سرمايه هاى جديد که مى توان آن ها را به منظور توسعه اقتصادى به کار انداخت.
• تحقق پيشرفت هايى که به ارتقاء سطح تکنولو ژى درسرتاسر جهان مدد خواهند رساند.


قراردادهاي مهم بين المللي مربوط به مالکيت فکري

ابتدا در دو معاهده بين المللي اهميت مالکيت فکري به رسميت شناخته شد:
معاهده پاريس(1883) براي محافظت از مالکيت صنعتي و معاهده برن (1886) براي محافظت از حق انحصاري اثر. سازمان جهاني مالکيت فکري نظارت بر اجراي اين دو معاهده را بر عهده دارد.
در سالهاي اخير نيز موافقتنامه تريپس براي جنبه هاي تجاري مالکيت فکري مطرح شد که سازمان تجارت جهاني بر اجراي آن نظارت دارد.


لينكهاي مفيد

موافقتنامه تريپس

معاهده پاريس(1883)برای محافظت از حق مالکیت صنعتی

معاهده برن برای محاقظت از آثار ادبی و هنری


حقوق تملک دارایی های فکری (Ownership Rights)

در بحث مالکیت دارایی های فکری به دو نوع تملک یا مالکیت باید توجه نمود که عبارت است از تملک معنوی و تملک مادی.
به عبارت دیگر هر نوع دارایی فکری اعم از پتنت، طرح صنعتی، علامت تجاری، حق مؤلف و ... دارای پدیده آورنده یا پدید آورندگانی است که مالک معنوی آن دارایی می باشند و همیشه و همه جا باید نام آنان به عنوان پدید آورنده (مخترع، طراح، نویسنده و ...) ذکر شود.

از سوی دیگر، اختراع یا اثر می تواند از لحاظ مادی به هر یک از پدید آورنده(گان)، حامیان(سرمایه گذاران) و یا هر دو متعلق باشد. معمولاً این مالک مادی است که برای ثبت اقدام می کند و هزینه های آن را می پردازد و او می تواند در مورد نحوه واگذاری، فروش و اجاره داراییهای فکری و یا اعطای مجوز بهره برداری تصمیم گیری نماید.

در مواردی که پدید آورنده کارمند کسی یا سازمانی بوده و برای نوآوری خود از وقت، بودجه و امکانات کارفرما استفاده کرده باشد، مالک مادی اختراع یا اثر کارفرما است. در بیشتر قوانین کشورها مالک مادی مثل دانشگاه یا مؤسسه تحقیقاتی ملزم است هنگام بهره برداری اقتصادی از اثر حداقل سهمی را به پدیدآورنده اختصاص دهد که میزان دقیق آن را توافق طرفین یا قانون تعیین می نماید. به عنوان مثال در قانون فعلی کشور فرانسه این سهم حداقل پنجاه درصد از درآمد خالص حاصل از اختراع است.


تعاريف مربوط به موضوع مالكيت فكري

اختراع (Invention)
محصول يا فرآيندي است كه راه نويني را جهت انجام کاري ارائه مي دهد يا راه حل فني جديدي را براي حل مشكلي پيشنهاد مي كند (وایپو).

اختراع کوچک (Utility Models)
اختراع کوچک اختراعی است که تمام الزامات قابلیت ثبت اختراع را ندارد ولی دارای استفاده صنعتی است.

تحقیق بنیادی (Fundamental research)
تحقیق بنيادي تحقيقي برای ایجاد درک نوینی از اصول و فرایندهای اساسی و اصلی است (یونسکو).

تحقیق کاربردی (Applied research)
تحقیقی است که برای ایجاد (خلق) فناوری جدید طراحی می شود (یونسکو).

نوآوری (Innovation)
نوآوري یعنی تبدیل اختراع به محصول یا فرآیند بازار پسند (وایپو). به عبارت دیگر نواوری بهره برداري موفقيت آميز از ايده هاي نو است

حق انحصاري اثر (Copyright)
حق انحصاري اثر عبارت است از حقوق اعطا شده به پديدآورندگان آثار و كارهاي ادبي و هنري (وایپو).

حق ثبت اختراع (Patent)
پتنـت حــق انحصاري اسـت كـه در قبـال اختـراع ثبت شده به مختـــرع يا نمـايندة قانوني او اعــطا (grant) مي‌شود (وایپو).

مالكيت صنعتي (Industrial Property)
مالكيت صنعتي دربرگيرنده اختراعات، طرحهاي صنعتي، علائم تجاري و خدماتي، نامهاي تجاري،‌ نشانه هاي جغرافيايي مبدأ‌ كالا و حمايت عليه رقابت غير منصفانه است (وایپو).

علائم تجاري (Trademarks)
علامت تجاري نشانه شاخصي است كه معرف كالاها يا خدمات معين ايجاد شده توسط شخص يا شركت خاصي مي باشد (وایپو).

علائم جغرافيايي (Geographical Indications)
علامت جغرافيايي نشانه اي است براي كالاهايي كه مبدا جغرافيايي ويژه اي دارند و داراي كيفيت يا اعتباري مي باشند كه ناشي از خاستگاه آنهاست (وایپو).

طرحهاي صنعتي (Industrial Designs)
طرح صنعتي جنبه تزئيني يا زيبايي شناسي كالا را نشان مي دهد. طرح مي تواند شامل خصوصيات سه بعدي مثل شكل كالا يا خصوصيات دوبعدي مانند الگوها، خطوط و رنگ باشد (وایپو).


معاهده همكاري ثبت اختراع PCT
معاهده همكاري ثبت اختراع (Patent Cooperation Treaty) يكي از تدابيري است كه در سطح بين‌المللي براي صيانت از حقوق مالكيت فكري، انديشيده شده است، تا قبل از انعقاد اين معاهده، هر مخترعي كه مايل به ثبت اختراع خود در بيش از يك كشور بود، ‌بايد فرم تقاضا را تكميل و براي همه كشورهايي كه مي‌خواست اختراع خود را در آنها به ثبت برساند، ارسال نمايد و تمام هزينه‌هاي متعلقه اعم از هزينه‌هاي ترجمه، حق‌الوكاله و حق‌الزحمه مربوط به دفاتر ثبت اختراع را در هر كشور تكرار نمايد.
اين روش سنتي كه هم متقاضي ثبت اختراع و هم دفاتر ثبت اختراع كشورها را (به لحاظ حجم زياد كاري كه براي بررسي ماهوي تقاضاي دريافتي ايجاد مي‌شد) با مشكل مواجه مي‌كرد، موجب گرديد كه در سال 1967 پيش‌نويس يك پيمان يا معاهده بين‌المللي در مورد همكاري ثبت اختراع، با عنوان كنوانسيون پاريس تهيه گردد. اين پيش‌نويس در سال 1970 در يك كنفرانس در سطح ديپلماتيك در واشنگتن به تصويب رسيد و توافق شد كه از سال 1978 به اجرا در آيد. اين معاهده يك رويه يكسان براي اقدام جهت ثبت اختراع جهت محافظت از اختراعات در كشورهاي عضو فراهم مي كند. يك تقاضا نامه تكميل شده براي ثبت اختراع تحت نظارت PCT يك درخواست بين المللي يا درخواست PCT ناميده مي شود.
بدين ترتيب اين معاهده از سال 1978 با عضويت 18 كشور، قدرت و اعتبار اجرايي پيدا كرد و نهايتاً يك نظام بين‌المللي بر ثبت اختراعات حاكم گرديد كه متقاضي تنها با تنظيم يك اظهارنامه (اظهارنامه بين‌المللي) در يك زبان (زبانهاي تأييد شده) مي‌تواند از آثار و امتيازات آن اظهارنامه در كشورهايي كه خود انتخاب مينمايد (از بين كشورهاي عضو معاهده) برخوردار گردد.
يك درخواست بين المللي توسط موسسه دريافت كننده به يك زبان تكميل مي شود و سپس بررسي و جستجو در مورد قابل ثبت بودن اختراع مورد نظر توسط سازمان جستجوگر بين المللي انجام مي شود. همچنين اين موضوع توسط سازمان بين المللي مسئول بررسي اوليه (IPEA) مورد آزمون اوليه قرار مي گيرد. در نهايت مراحل آزمون و گرنت توسط سازمان ملي و منطقه اي مربوطه مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

اهداف معاهده همكاري ثبت اختراع
1- اقتصادي نمودن روند ثبت اختراع در سطح بين‌المللي
2- ساده كردن امور مربوط به ثبت اختراع براي كشورهاي عضو
3- فراهم نمودن امكان دسترسي سريع عموم به اطلاعات موجود در اسناد اختراعات
4- مشاركت هر چه بيشتر كشورها در توسعه و پيشرفت فناوري
اين معاهده بعد از كنوانسيون پاريس، مهمترين دستاورد در همكاريهاي بين‌المللي در زمينه ثبت اختراع به شمار مي‌آيد.

مزاياي معاهده همكاري ثبت اختراع
معاهده همكاري ثبت اختراع، امتيازات زيادي در بردارد كه به اختصار عبارتند از:

1) براي كشورهاي عضو
• استحكام بخشيدن به همكاري با ساير كشورها و مجامع بين‌المللي
• دسترسي آسان به سيستم PCT از سوي مخترعان و واحدهاي توليدي صنعتي
• تسهيل ورود فناوري به كشور
• عدم پرداخت هر گونه حق عضويت از سوي كشور متقاضي
• ايجاد كار و درآمد براي وكلاي بومي
• دريافت اظهار نامه‌هاي ثبت بين‌المللي منتشر شده توسط كشورهاي عضو
• دريافت نشريات PCT به صورت رايگان
• ايجاد فرصتهاي مناسب براي انتقال فناوري
• ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاري يرپايه پيشرفت فناوري در صنعت بومي
• ايجاد اشتغال و ايجاد مهارت و افزايش كيفيت بالاي محصولات توليدي و افزايش صادرات

2) براي اداره‌هاي ثبت اختراع ملي
• استفاده از اين سيستم، موجب مي‌شود تا رسيدگي در فاز ملي آسان گردد، چرا كه قبلاً، مقامهاي صلاحيت دار بين‌المللي آن را مورد بررسي قرار داده‌اند.
• اين معاهده، هيچ تأثيري و دخالتي بر روي هزينه‌هاي دريافتي دفاتر ثبت ندارد.

3) براي مخترعين
• با تسليم فقط يك اظهارنامه از تأثير و اعتبار آن در تمام كشورهاي عضو PCT برخوردار خواهند شد
• در مقايسه با سيستم سنتي، متقاضي فرصت بيشتري خواهد داشت تا نسبت به حمايت از ااختراع خود در كشورهاي ديگر، تصميم‌گيري نمايد.


موافقتنامه تريپس (TRIPS)

موافقتنامه تريپس (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) يكي از اجزاء سند نهايي مذاكرات اروگوئه و يكي از سه ركن موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني (شامل موافقتنامه‌هاي مربوط به تجارت كالا، خدمات و مالكيت فكري) است. اين موافقتنامه، جامعترين سند بين‌المللي در مورد حقوق مالكيت فكري است و حوزه هايي مثل حق نسخه‌برداري (Copy Rights) و حقوق جانبي آن، علايم تجاري، علايم جغرافيايي، طرح‌هاي صنعتي، حق اختراع و طرح‌هاي ساخت مدارهاي يكپارچه و اطلاعات افشا نشده يا اسرار تجاري را در بر مي‌گيرد. اين موافقتنامه:
• اصول اساسي حاكم بر سازمان تجارت جهاني را به حقوق مالكيت فكري تسري مي‌دهد.
• استانداردهاي حداقل را براي حمايت از حقوق حوزه‌هاي فوق نعيين مي‌كند.
• اصلاحات و رويه‌هاي لازم براي اجراي حقوق مالكيت فكري در كشورهاي عضو را تجويز مي‌كند.
بر اساس اين موافقتنامه، كشورهاي عضو بايد تغييرات لازم را در قوانين ملي خود به وجود آورده و خود را براي اجراي موافقتنامه آماده سازند. اين مهلت براي همه كشورها، تا اول ژانويه 2006 تعيين شده كه البته براي كشورهاي كم توسعه يافته، قابل تمديد است.
بر اساس اين موافقتنامه، كشورهاي عضو، مكلف هستند كه هيچگونه اقدامي كه باعث تنزل سطح حمايت آن كشور از حقوق مالكيت فكري گردد، انجام ندهند.


ثبت اختراع

مراجع ثبت اختراع در ايران
براي ثبت اختراع بايد به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي واقع در تهران، خيابان ميرداماد، تقاطع بزرگراه مدرس- ميرداماد، مراجعه شود. در حال حاضر ثبت اختراع فقط در تهران و در اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي انجام مي‌گيرد.
اختراعات قابل ثبت
اختراعاتي قابل ثبت‌‌اند كه جديد بوده، حاوي ابتكار و داراي كاربرد صنعتي باشند.

اختراعات خارج از حيطه حمايت از اختراع
موارد زير از حيطه حمايت از اختراع خارج‌اند:
1) كشفيات، نظريه‌هاي علمي و روشها رياضي
2) طرحها و قواعد يا روشهاي انجام كار تجارت و آنچه براي فعاليتهاي صرفاً فكري يا بازي كردن مي‌باشند.
3) روش معالجه بدن انسان يا حيوان از طريق درمان يا جراحي و همچنين روشهاي تشخيص بيماريها كه روي بدن انسان يا حيوان انجام مي‌‌گيرند.

مدارك لازم براي ثبت اختراع
براي ثبت اختراع بايد مدارك زير تكميل و به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تحويل گردد:
اظهارنامه ثبت اختراع در 3 نسخه: اظهارنامـه ثبت اختـراع فـرم مخصوصـي است كه جزء اوراق بهادار مي‌باشد و متقاضي مي‌بايستي از واحد گردش اوراق بهادار مستقر در اداره كـل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي آن را تهيه و نسبت به تكميل و امضاء آن اقدام نمايد (نمونه‌اي از اين فرم در انتهاي پرسش و پاسخ آمده است)
توصيف مشروح اختراع در 3 نسخه: اختراع مورد ادعاي مختـرع بـايد به طور كـامل شرح داده شود. در شرح اختراع بايد تمام جنبه‌هاي اختراع ادعايي به طور واضح بيان گردد. در تهيه شرح اختراع از كاغذاي A4 استفاده شود.
نقشه‌هاي اختراع در 3 نسخه: نقشه كامل اختراع بايد با مركب و از روي مقيـاس متـري تهيه و ذيل نقشه‌ها را متقاضي يا وكيل او امضاء نمايند. نقشه‌هاي اختراع بايد روي كاغذ 34 سانتي‌متـر طـول و 22 سانتي‌متـر عـرض رسـم گردند و فقط از يك روي كاغذ استفاده شود.
ادعا در 3 نسخه: اينكه اختراع با ارائه راه‌حل عملي چه مشكلي را حـل مـي‌كنـد و چه مزايايـي دارد و اطلاعاتـي كـه ميزان حمايت ناشي از حق ثبت را مشخص نمايد.
فتوكپي شناسنامه مخترع يا مخترعين
قبض رسيد بانكي حق‌الثبت اظهارنامه تقاضاي ثبت اختراع

افراد داراي صلاحيت جهت اقدام براي ثبت اختراع
تقاضاي ثبت اختراع مي‌تواند توسط وكيل متقاضي انجام شود. در اين صورت تقاضانامه بايد همراه اصل وكالتنامه با رونوشت يا فتوكپي برابر اصل شده ضميمه اظهارنامه شود.

سيستم ثبت اختراع در ايران
سيستم ثبت اختراع در كشور ما، سيستم اعلامي است. بر اساس اين سيستم، ثبت اختراع طبق ادعاي مخترع صورت مي‌گيرد. يعني ادعاي مخترع مقرون به صحت تلقي شده و به شرط عدم سابقه ثبت، ادعاي مخترع (با رعايت اينكه اختراع در حيطه حمايت ثبت قرار دارد يا خير/ بند 4 پرسش و پاسخ) به ثبت مي‌رسد.

اعتبار ورقه (سند) اختراع
در حقوق ايران مدت اعتبار ورقه ثبت اختراع به تقاضاي مخترع 5 ، 10 ، 15 و يا منتهي به 20 سال خواهد بود كه بايد صراحتاً در ورقه ثبت اختراع قيد شود.
اقدامات پس از قبول يا رد اختراع
در صورت قبول اختراع مراتب ثبت اختراع به صورت آگهي تهيه شده و جهت درج در روزنامه رسمي كشور تحويل متقاضي يا وكيل او مي‌گردد. پس از درج در روزنامه رسمي يك نسخه از روزنامه به اداره مالكيت صنعتي ارائه و گواهينامه ثبت اختراع توسط اداره مزبور كامل شده و يك نسخه از توصيف، ادعا و نقشه اختراع ضميمه و قيطان‌‌كشي شده با امضاء مدير كل و ممهور به مهر اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تسليم متقاضي يا وكيل قانوني او مي‌شود.
در صورت رد اختراع، كتباً (برگ اخطار اداري) به متقاضي يا وكيل قانوني او ابلاغ مي‌گردد. در اين صورت متقاضي يا وكيل قانوني او مي‌تواند، ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ رد اظهارنامه نسبت به تقديم دادخواست و شكايت از تصميم اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به مراجع ذيصلاح قضايي مستقر در تهران اقدام نمايد. چنانچه در مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ تصميم اداره مالكيت صنعتي نسبت به تقديم دادخواست اقدام نشود، ديگر ادعا در مراجع ذيصلاح قضايي مسموع نخواهد بود.
ارزيابي و تأييد علمي اختراع و مرجع قانوني آن
منظور از ارزيابي و تأييد علمي اختراع جستجو و بررسي علمي سند اختراع توسط متخصصين مربوطه با استفاده از تجارب علمي، مشاوره‌ها و بانكهاي اطلاعاتي داخلي و خارجي است و طبق قانون اين ارزيابي توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و از طريق مراكز علمي، تحقيقاتي كشور صورت مي‌گيرد. ارزيابي و تأييد علمي اختراع اختياري است و هزينه اي ندارد. تقاضا براي ارزيابي و تأييد علمي اختراع هم مي‌تواند از طريق شخص متقاضي و هم از طريق اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي صورت گيرد.

شرايط ارزيابي و تأييد اختراع
براي پذيرش تقاضاي ارزيابي و تأييد علمي اختراع شرايط زير ضروري است:
ثبت اوليه اختراع در مراجع حقوقي (اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي) و ارائه ورقه ثبت
ارائه تقاضاي ارزيابي و تأييد علمي اختراع، همراه با مدارك كامل و مستند اختراع ثبت شده
ارزيابي و تأييد علمي اختراع بيش از 2 بار انجام نخواهد گرفت (بدين معني كه در صورت رد اعتبار علمي اختراع متقاضي تنها يكبار ديگر ارزيابي علمي آن توسط مرجع ديگري غير از مرجع بررسي كننده اوليه، امكانپذير است).

مرجع درخواست ارزيابي و تأييد علمي اختراع
براي درخواست ارزيابي و تأييد علمي اختراع لازم است كه به ”اداره كل امور نوآوران و ارزشيابي فناوري“ واقع در تهران، خيابان انقلاب، ميدان فردوسي، خيابان فرصت جنوبي، شماره 71، طبقه پنجم مراجعه شود. علاوه بر اداره كل امور نوآوران و ارزشيابي فناوري براي ارزيابي و تأييد علمي اختراع مي‌توان به مراجع منطقه‌اي زير نيز مراجعه كرد.
1) تهران بزرگ: سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، دانشگاه تهران (واحدهاي IP)
2) مرجع منطقه‌اي مركزي كشور، اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان (واحد IP)
3) مرجع منطقه‌‌اي جنوب كشور، شيراز، دانشگاه شيراز (واحد IP)
4) مرجع منطقه‌اي شرق كشور، مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد (واحدIP )
5) مرجع منطقه‌اي شمال‌غربي كشور، تبريز، دانشگاه تبريز (واحد IP)

مرجع درخواست حمايت از تكميل اختراع و تجاري كردن اختراع
براي درخواست حمايت از تكميل اختراع مي‌توان مستقيماً به ”مراكز رشد“ و براي تجاري كردن اختراع مستقيماً به ”پاركهاي فناوري“ مراجعه كرد. علاوه بر موارد فوق، كليه مراجع منطقه‌اي (مراجع مندرج در بند 14) و اداره كل امور نوآوران و ارزشيابي فناوري آماده راهنمايي و معرفي متقاضيان به مراكز رشد و پاركهاي فناوري و ديگر نهادها و سازمانهاي حمايت كننده از نوآوران، هستند. نشاني، تلفن و نمابر كليه مراكز رشد و پاركهاي فناوري را مي‌توان از اداره كل امور نوآوران و ارزشيابي فناوري دريافت كرد.

حمايت مالي براي ثبت اختراع در خارج از كشور
مخترعيني كه اختراعات آنها واجد شرايط زير باشند مي‌توانند از حمايت مالي ثبت در خارج از كشور به ميزان 50 درصد كل هزينه برخوردار شوند:
• اختراع آنها در داخل كشور (اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي) به ثبت رسيده باشد.
• ارزيابي و تأييد علمي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (از طريق اداره كل امور نوآوران و ارزشيابي فناوري و يا مراجع منطقه‌اي را دريافت كرده باشند.
• وكيل قانوني خود را انتخاب و معرفي كرده باشند.
• براي اختراع خود طرح كسب و كار (Business plan) تهيه كرده باشند.
• فرمهاي مربوط به WPIS را تكميل كرده باشد.
• مجوز حمايت مالي را از ”كميته تخصصي ثبت اختراعات در خارج“ كسب كرده باشند.
براي آ‎گاهي بيشتر از نحوه ثبت اختراعات در خارج از كشور و برخورداري از حمايت مالي، به دستورالعمل تهيه شده در اين زمينه در اداره كل امور نوآوران و ارزشيابي فناوري مراجعه شود.


مؤسسه فرزان، مشاور و راهنماي نوآوران در مسير ثبت و تجاري‌سازي ابداعات خود مي‌باشد.
خبرنامه

دیگر شماره ها

ورود و خروج
نام کاربری

کلمه عبور

مرا به ياد داشته باش
فراموش کردن کلمه عبور
ثبت نام نكرده ايد؟ عضویت
صفحات اجتماعی